PREKVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA - 12.09.2019

U prostorijama Pokrajinskog edukativnog centra  završava se obuka prekvalifikacije za obavljanje računovodstvenih
poslova koju zajednički organizuju Pokrajinski edukativni centar i  Poslovno udruženje vlasnika računovodstvenih 
agencija UVRA Novi Sad uz  finansijsku pomoć GIZ-a.

Polaznici su obučeni za obavljanje računovodstvenih poslova kao i primenu upraksi Zakona o sprečavanju pranja 
novca i finansiranja terorizma.

Firma AKORD DOO Novi Sad je održala trodnevnu obuku za knjiženje računovodstvenih promena putem KLAUD 
programa AKORD.

              
    

                              

SEMINAR SPREČAVANJE PRANJA NOVCA 23.11.2017

 U prostorijama Edukativnog centra u Novom Sadu, 

                     

23.11.2017 održan je DRUGI  u nizu planiranih jednodnevnih seminara na temu:

Mere i procedure praćenja stranke u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa posebnim osvrtom na obaveze računovodstvenih agencija kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma,  kao i prezentacija rada programa SPINIFT (Unos i obrada podataka klijenata računovodstvenih agencija shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca)

PREDAVAČ  JOVAN BEARA, Predsednik Poslovnog udruženja  UVRA Novi Sad, 

                              

ATMOSFERA NA SEMINARU

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

PAUZA - KAFA

                                        

                                       

NA  SEMINARU JE DAT PRIKAZ;

 1.    Vođenja poslovnih knjiga preko  Akord veb softversko rešenje za vođenje poslovanja u sferi knjigovodstva firme Akord Softver doo

                                        

2.    Računarske opreme I usluga firme POZITIV NOVI SAD - izlaganje predstavnika POZITIVA

   

 3.    Novine u poslovanju ERSTE BANKE - Izlaganje predstavnika ERSTE BANK

                                        

PO PODELA UVERENJA O POHAĐANJU SEMINARA

                                               SEMINAR - SPREČAVANJE PRANJA NOVCA 22.11.2017

U prostorijama Edukativnog centra u Novom Sadu, 

                     

22.11.2017 održan je prvi u nizu planiranih jednodnevnih seminara na temu:

Mere i procedure praćenja stranke u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa posebnim osvrtom na obaveze računovodstvenih agencija kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma,  kao i prezentacija rada programa SPINIFT (Unos i obrada podataka klijenata računovodstvenih agencija shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca)

NA SEMINARU SU POLAZNICI UPOZNATI SA:

 Ø  Pravnim okvirom za borbu  protiv pranja novca i finansiranja terorizma kao što su:

v  IV Direktiva EU

v  Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja  terorizma

v  Akcioni plan sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

v  Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

v  Smernice za računovođe i revizore

 Ø  Delom sistema za sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji deluje pri Ministarstvu finansija preko UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA  i koja prikuplja, analizira i prosleđuje finanans.-obaveštajne podatke

Ø  Obveznicima po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

 Ø  Nadzorom  nad obveznicima po Zakonu o sprečavanjupranja novc

 Ø  Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi od strane računovodstvenih agencija sa posebnim osvrtom na kaznene  odredbe i kontrolne liste shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru

v  Interna dokumenta koje donosi računovodstvena agencija

v  Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika

v  Prihvatanje klijenta

v  Identifikacija klijenta

v  Indikatori

v  Procena rizika

v  Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka

v  Izlazne liste

v  Obaveza redovnog obrazovanja

v  Kontrolne liste

v  Kaznene odredbe 

PREDAVAČ  JOVAN BEARA, Predsednik Poslovnog udruženja  UVRA Novi Sad, 

                                                                

                                            

ATMOSFERA NA SEMINARU

                                                                                                                                                                                                                

                                                       

                                                         

                                                         

Ø  Na kraju seminara polaznicima je podeljeno UVERENJE O POHAĐANJU SEMINARA

 

                                         

U PAUZAMA SEMINARA DAT JE PRIKAZ;

 1.    Vođenja poslovnih knjiga preko  Akord veb softversko rešenje za vođenje poslovanja u sferi knjigovodstva firme  Akord Softver doo

      Izlaganje predstavnika Akord Softver DOO

                                         

2.    Računarske opreme I usluga firme POZITIV NOVI SAD - izlaganje predstavnika POZITIVA

 

                                                       

 3.    Novine u poslovanju ERSTE BANKE - Izlaganje predstavnika ERSTE BANK