Predlog KOMISIJE EU za modernizaciju i uprošćavanje u oblasti PDV

Objedinjena oblast PDV-a


4. oktobra 2017. godine Evropska komisija je predložila niz osnovnih principa i ključnih reformi za oblast PDV-a EU.

Ovaj predlog ima za cilj poboljšanje i modernizaciju postojećeg sistema PDV-a:


- da bi se izbegle prevare sa PDV-om i ogromni gubici u državnim prihodima koji pritom nastaju,

-  da bi se olakšalo poslovanje kompanijama koje žele da posluju na jedinstvenom tržištu EU-

 

KAKO GLASI PREDLOG KOMISIJE?
Komisija predlaže:

-          Nekoliko osnovnih principa ili "kamena temeljaca" za konačni sistem PDV-a;

-          Četiri "brza rešenja" za poboljšanje svakodnevnog funkcionisanja postojećeg sistema PDV-a

Ovi osnovni principi koji su predstavljeni danas, 2018. godini biće dopunjeni još jednim predlogom u kome će biti definisani tehnički zahtevi koji su potrebni za funkcionisanje konačnog sistema PDV-a.

 

OSNOVNI PRINCIPI

Predlog iz oktobra sadrži nekoliko osnovnih principa za konačni režim PDV-a.

1. Princip oporezivanja na odredištu za prekogranične isporuke robe unutar EU. Po ovom principu se naplaćuje stopa PDV-a odredišne države članice, to jest države članice u kojoj se nalazi kupac.

2. Potvrda da je, u načelu, prodavac odgovoran u slučaju isporuke robe unutar EU, što znači da je prodavac odgovoran za obračun i naplatu PDV-a.

Međutim, ako je kupac pouzdan poreski obveznik, tzv. "Sertifikovano oporezivo lice", onda je on odgovoran za plaćanje PDV-a direktno trezoru države članice u kojoj je odredište robe.

3. Sistem „Sve na jednom mestu“  („One Stop Shop“) će biti proširen. Preduzeća će moći da prijavljuju i plaćaju porez, prijavljuju odbitke za prekogranične isporuke robe na jednom interner portalui, kao što je to već moguće kad su u pitanju elektronske usluge.

Zemlje članice potom direktno plaćaju PDV jedna drugoj, kao što je već slučaj kad su u pitanju elektronske usluge.


 

Jedan portal za sprečavanje kriminalnih radnji i smanjenje birokratije

Sistem „Sve na jednom mestu“  („One Stop Shop“) će dramatično poboljšati i pojednostaviti  prekogranično poslovanje i smanjiti broj kriminalnih radnji povezanih sa PDV-om

Kako?

Kada bi PDV sada morao da se plaća za prekograničnu trgovinu, po sadašnjim pravilima, preduzeća bi morala da se registruju za PDV, podnose poreske prijave i plaćaju PDV u svakoj državi EU u kojoj posluju.

Iz tog razloga predlažemo uvođenje sistema „Sve na jednom mestu“  („One Stop Shop“) za prekogranično trgovanje između preduzeća.

PDV prijavljuje i plaća prodavac preko sistema „Sve na jednom mestu“  („One Stop Shop“) u zemlji gde i na jeziku na kom kompanija posluje.

 

Poreske uprave država članica EU tada direktno prebacuju naplaćeni PDV jedna drugoj.

Ovo se već primenjuje za prodaju elektronskih usluga i taj sistem izuzetno dobro funkcioniše od 2016 godine. Prema projekcijama, države članice EU će prikupit oko 3,2 milijarde evra kroz ovaj sistem.

 

 

Brza rešenja

Komisija je takođe prezentovala četiri brza rešenja za poboljšanje svakodnevnog funkcionisanja tekućeg sistema PDV-a, sve dok se konačni režim u potpunosti ne usaglasi i ne počne njegova primena.

-          Pojednostavljenje pravila PDV-a za kompanije koje premeštaju robu iz jedne države članice u drugu državu članicu u kojoj će biti uskladištene pre nego što budu isporučene unapred poznatom korisniku. Opisana situacija se naziva "robni aranžmani na poziv". Ovo pojednostavljenje je ograničeno samo na sertifikovana oporeziva lica - koncept koji je objašnjen u sledećem odeljku;

-          Pojednostavljenje predviđeno za situacije lančane transakcije koje identifikuju snabdevanje sa kojim treba da se poveže transport robe unutar zajednice. Ovo pojednostavljenje je ograničeno samo na sertifikovana oporeziva lica;

-          Pojednostavljenje dokaza o transportu robe između dve države članice koji su potrebni za primenu izuzeća koja se odnose na snabdevanje unutar zajednice. Ovo pojednostavljenje je ograničeno samo na sertifikovana oporeziva lica;

-          Pojašnjenje da je, pored dokaza o prevozu, potreban broj PDV-a poslovnih partnera evidentiranih u elektronskom sistemu za verifikaciju broja PDV-a EU (VIES), kako bi moglo da se primeni prekogranično oslobađanje od PDV-a prema važećim pravilima.

NOVI KONCEPT: " SERTIFIKOVANO OPOREZIVO LICE"

Preduzeće može da se prijavi svom nacionalnom poreskom organu i da postane Sertifikovano oporezivo lice dokazujući usklađenost sa unapred definisanim kriterijumima kao što su:

-          Redovno plaćanje poreza

-          Interne kontrole

-          Dokaz o solventnosti

Kada dobije ovaj sertifikat, preduzeće će se smatrati pouzdanim poreskim obveznikom.

I Sertifikovano oporezivo lice i kompanije koje posluju sa njim će uživati niz pojednostavljenih  procedura za prijavljivanje i plaćanje prekograničnog PDV-a.

Status Sertifikovanog oporezivog lica će međusobno priznati sve države članice EU.

 

ZAŠTO JE POTREBNA REFORMA PDV-a

Svake godine zemlje EU gube do 50 milijardi evra kao posledica kriminalnih radnji u vezi sa porezom na dodatu vrednost. Ovo je novac koji se može vratiti u škole, puteve, bolnice i druge javne službe.

Umesto toga, poznato je da su počinioci kriminalnih radnji koristili taj novac za finansiranje kriminalnih i eventualno čak i terorističkih aktivnosti.

Sistem PDV-a mora da se dodatno zaštiti od kriminalnih radnji kako bi se zaštitili budžetski prihodi.

Poslovanje mora biti jednostavnije, naročito za mala preduzeća, koja se trenutno suočavaju za značajnim preprekama u vezi sa prodajom na jedinstvenom tržištu.

 

SLEDEĆI KORACI

Predlozi će biti prosleđeni Evropskom parlamentu i Evropskom ekonomsko-socijalnom odboru na konsultacije, a Savetu na usvajanje. Biće neophodna saglasnost svih država članica u Savetu prije stupanja na snagu.

Ovi predlozi su prvi korak u dugoročnom planu modernizacije oblasti PDV-a. Sledeći planirani koraci su:

Novembar 2017

-          Predlog za modernizovan sistem određivanja stope PDV-a, koji državama članicama daje veću fleksibilnost u pogledu stopa PDV-a.

-          Predlog za jačanje administrativne saradnje između država članica, omogućavajući državama članicama da brže razmenjuju informacije i da više sarađuju.

-          Predlog za pojednostavljenje PDV-a za mala i srednja preduzeća kroz ažuriranje posebnih pravila PDV-a za manje kompanije.

Proleće 2018

-          Sveobuhvatno tehničko prilagođavanje direktive o PDV-u kako bi odražavala promene potrebne za praktično sprovođenje konačnog režima PDV-a, u skladu sa predlogom Komisije.

Godine 2022

-          Stupanje na snagu objedinjene oblasti PDV Evropske unije, nakon postizanja saglasnosti.

 

Kriminalne radnje sa PDV-om – svačiji problem

Kako funkcionišu kriminalne radnje sa PDV-om?

Kriminalne radnje sa PDV-om mogu da se dogode kada kompanija koja je prikupila PDV od svog kupca i koja treba da plati taj iznos poreskom organu ne izvrši plaćanje, već umesto toga bude likvidirana i njen vlasnik ili menadžer nestanu sa novcem.

Ipak, ako je kompanija kupila robu u svojoj državi članici, već je platila PDV na kupovinu. U tom slučaju prevara je ograničena na razliku između PDV-a koji se plaća prilikom kupovine robe i PDV-a naplaćenog prilikom prodaje.

Više novca je u pitanju kada kompanija kupuje robu iz druge države članice, jer se tada kupovina robe vrši bez PDV-a, a pri prodaji robe kompanija naplaćuje PDV, pa stoga ceo iznos PDV-a dolazi kod prodavca.

Prema tome, srazmerno više novca može biti ukradeno.

Zbog toga što kompanija nestaje, ovakva vrsta prevare je takođe nazvana i „nestali prodavac“.
 

KLASIČNA OVERA ZDRAVSTVENIH KARTICA ODLAZI U ISTORIJU

  

RFZO u saradnji sa TIMOM ZA REFORMU JAVNE UPRAVE VLADE REPUBLIKE SRBIJE realizovao je projekat  automatske overe zdravstvenih kartica.

 

Automatska overa zdravstvenih kartica je trenutno u testnoj fazi i očekuje se da do kraja oktobra 2017 pređe u produkcionu fazu.

 

Automatska overa zdravstvenih kartica će se vršiti za sva osigurana lica za koja su po podacima Poreske uprave, uplaćeni dospeli doprinosi za zdravstveno osiguranje.

 

Ubuduće POSLODAVAC neće imati obavezu podnošenja zahteva za overu zdravstvenih kartica  na šalterima RFZO,  već će se overa obavljati automatski kroz sistem automatske overe.

 

Automatska obrada neće biti moguća za osiguranike samostalnih delatnosti kao I za osiguranike poljoprivrednike I članove njihovih porodica, jer Poreska uprava nije u mogućnosti da dostavi podatke o plaćenim doprinosima za navedene kategorije osiguranika u elektronskom obliku, I za njih će overa ići po dosadašnjem postupku overe.

 

Na portalu CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA poslodavcima  će biti  dostupan podatak o automatskoj overi zdravstvene kartice.  

 

PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJAMA


PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJAMA

Pravilnik o PDV evidencijama je nažalost pred usvajanjem u istom obimu kao i pre godinu dana.
Svi pokušaji da se Pravilnik uprosti i smanji enormni broj podataka ostao je samo kao pokušaj.
Sve se radi na brzinu, osnuje se radna grupa u okviru Ministarstva finansija sa predstavnicima Privredne komore Srbije 

i dobije zadatak da u roku od 10 dana eventualno dopuni Pravilnkik bez mogućnosti ulaska u dijalog sa Ministarstvom 

o potrebi i razlozima donošenja ovog Pravilnika.PREKO LINKA www.uvra.net možete pogledati i preuzeti :Najnoviji predlog 

Pravilnika , Predlog obračuna PDV - POPDV, Zaključak sa okruglog stola u Privrednoj komori Vojvodine, Zaključak sa 

Elektronske sednice Grupacije računovodstvenih agencija pri Privrednoj komori Srbije.
Računovodstvene agencije , Računovođe i ostali Privredni subjekti mogu pogledati priloge preko navedenog linka i preko 

svoje Regionalne privredne komore ili preko Privredna komore Srbije ( privrednopravna@pks.rs ) 
do UTORKA (prekosutra - u petak su poslali novu verziju Pravilnika) poslati svoj komentar na PRAVILNIK koji treba da 

sadrži eventualnu dopunu PRAVILNIKA, prihvatanje predloženog PRAVILNIKA ili predlog za potpuno stavljanje 

PREDLOGA PRAVILNIKA van daljeg razmatranja i izrada NOVOG u skladu sa EVROPSKIM standardima..
TEKST POZIVA ZA KOMENTAR koji je dat od Privredne komore Srbije:

Поштовани,

Министарство финанансија је, на иницијативу ПКС формирало Радну групу за израду Предлога правилника 

о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ, 

где је ПКС делегирала своје представнике.

Молимо вас да маил у наставку заједно са приложеним документима доставите чланицама на упознавање

данас у току дана (због кратког рока за коментаре).

Обједињене коментаре привредника требало би да упутите на: privrednopravna@pks.rs, најкасније у уторак 

1. августа 2017. године.