U prostorijama Pokrajinskog edukativnog centra  završava se obuka prekvalifikacije za obavljanje računovodstvenih
poslova koju zajednički organizuju Pokrajinski edukativni centar i  Poslovno udruženje vlasnika računovodstvenih 
agencija UVRA Novi Sad uz  finansijsku pomoć GIZ-a.

Polaznici su obučeni za obavljanje računovodstvenih poslova kao i primenu upraksi Zakona o sprečavanju pranja 
novca i finansiranja terorizma.

Firma AKORD DOO Novi Sad je održala trodnevnu obuku za knjiženje računovodstvenih promena putem KLAUD 
programa AKORD.