Na  osnovu  člana  12.  stav  2.  Zakona  o  izmenama  i  dopunama  Zakona  o  poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16) i člana 17.stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05  - ispravka,  101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14),

Ministar finansija je doneo PRAVILNIK  o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate („Službeni glasnik RS“, broj 28/16) – U daljem tekstu PRAVILNIK (KOJI MOŽETE PREUZETI PREKO: 

http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/pravilnik-o-postupanju-poreske-uprave-i-poreskog-obveznika-u-postupku-odlaganja-placanja-dugovanog-poreza-na-rate  )  i  čija implementacija počinja sa 01.04.2016 godine.

               1.   U Članu  2. Stav 3. PRAVILNIKA stoji:

Do  dana  podnošenja  zahteva,  poreski  obveznik  je  dužan  da  izmiri  sve  tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4. marta 2016. godine i o tome pruži dokaz prilikom podnošenja zahteva, što ujedno predstavlja i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza.

Dileme su:

Na koji način će se sprovoditi ovaj stav sobzirom na slučajeve koji slede:

-       Poreski obveznik privremeno prestao sa obavljanjem delatnosti a Poreska uprava ga i dalje zadužuje

-       Poreski obveznik sa samooporezivanja prelazi u PAUŠAL  a Poreska uprava ga i dalje zadužuje sa računima samooporezivanja (Poreska uprava kasni sa rešenjima za PAUŠAL oko godinu dana

                -       Poreski obveznik nastavlj obavljanje delatnosti i Poreska uprava ga naknadno zadužuje sa akontacijama.

                2.   U Članu  2. Stav 4. PRAVILNIKA stoji:

Od  dana  podnošenja  zahteva  do  dana  donošenja  rešenja,  odnosno  sporazuma  o plaćanju  dugovanog  poreza,  poreski  obveznik  je  dužan  da  izmiri  sve  tekuće  obaveze dospele  u  tom  periodu,  najkasnije  u  roku  od  30  dana  od  dana  dostavljanja  rešenja, odnosno zaključenja sporazuma o plaćanju dugovanog poreza, uz obračunatu kamatu na taj dug, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

 Dileme su:

Sobzirom da će na  poreskim karticama biti obračunata kamata na ukupni dug sve do pravosnažnosti rešenja da li to znači da Poreski obveznik mora obračunati kamatu na tekuće obaveze bez obzira što je Poreska uprava izdala pogrešno rešenje ili pogrešno zadužuje Poreskog obveznika.

Da li će se sprovoditi rasprava po svakom slučaju ili će se automatski prihvatati stanje koje je trenutno u poreskom knjigovodstvu, a Poreski obveznik će naknadnim zahtevom tražiti ispravku uočene greške.

Ili će na formalni zahtev Poreskog obveznika, Poreska uprava sprovesti raspravu po službenoj dužnosti

3.   U Članu  2. Stav 5. PRAVILNIKA stoji:

Zahtev se podnosi na Obrascu ZOPDP , koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.  

  Dileme su:

Na koji način se popunjava zahtev u slučajevima koji slede:

-       Preduzetnik koji je brisan iz registra privrednih subjekata da li podnosi zahtev kao:

·         Fizičko lice ili kao

·         Preduzetnik sa podacima briisane radnje

-       Preduzetnik je izbačen iz prethodnog reprograma i brisan je iz registra privrednih subjekata da li podnosi  zahtev kao:

·         Fizičko lice ili kao

·         Preduzetnik sa podacima briisane radnje

 

-       Preduzetnik koji je u reprogramu i hoće da pređe na novi reprogram a brisan je iz registra privrednih subjekata., da li se podnosi zahtev kao:

·         Fizičko lice ili kao

·         Preduzetnik sa podacima briisane radnje

 

-       Kada je u pitanju FIZIČKO LICE  da li se u delu obrasca (Poreski obveznik) upisuje ime i prezime fizičkog lica  ili se polje ostavlja prazno.

-       Kada je u pitanju preduzetnik da li se u polje (poreski obveznik) upisuje naziv preduzetničke radnje  ili ime i prezime preduzetnika.

-       Da li se u JMBG upisuje jmbg preduzetnika ili polje ostaje prazno.

-       Ako se navede PORESKI OPUNOMOĆENIK da li se navodi Ime i prezime opunomoćenika ili se navodi ime firme koja predstavlja poreskog obveznika.

-       Kada je u pitanju računovodstvena agencija sa kojom poreski obveznik ima zaključen ugovor  da li je ugovor dovoljan za zastupanje, ako nije na koji način poreski obveznik daje ovlašćenje  PORESKOM OPUNOMOĆENIKU..

-       Na koji način FIZIČKO LICE ovlašćuje PORESKOG OPUNOMOĆENIKA  da ga zastupa.

           -       U delu  ZAHTEV SA DOKAZIMA PRIMIO DANA ______________

Na koje dokaze se to odnosi, ako se odnosi na dokaz o uplati tekućih prihoda  gde je uplata sprovedena i proknjižena kroz Poresko knjigovodstvo, razna rešenja o brisanju iz registra, privremenom prestanku obavljanja delatnosti,...

Onda je to u suprotnosti sa:

ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU  Član126 Stav 3 koji glasi:

 

(3) Službeno lice koje vodi postupak pribaviće po službenoj dužnosti podatke o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi organ nadležan za rešavanje u upravnoj stvari. Na isti način postupiće službeno lice u pogledu činjenica o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ.

4.   U Članu  5. Stav  PRAVILNIKA stoji:

U periodu plaćanja dugovanog poreza, do isplate tog duga u potpunosti, poreski obveznik  je  dužan  da  redovno  izmiruje  tekuće  obaveze  dospele  za  plaćanje  i  rate utvrđene rešenjem Poreske uprave, odnosno sporazumom o plaćanju dugovanog poreza i u  tom  periodu  se  obračunava  kamata  na  dugovani  porez  po  stopi  jednakoj  godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

U  slučaju  izmene  referentne  kamatne  stope  Narodne  banke  Srbije,  poreski obveznik je dužan da primeni noveliranu stopu referentne kamatne stope, a Poreska uprava  je  dužna  da  na  svojoj  internet  strani  objavi  podatak  o  visini  referentne kamatne stope i od kada se ta stopa primenjuje, najkasnije u roku od pet dana od dana objavljivanja odluke o izmeni referentne kamatne stope Narodne banke Srbije.

Ako  poreski  obveznik  ne  obračuna  visinu  i  ne  plati  kamatu  shodno  stavu  2. ovog člana, smatraće se da taj obveznik izmiruje obaveze u skladu sa rešenjem, odnosno sporazumom o plaćanju dugovanog poreza,  ukoliko razliku iznosa duga po tom osnovu plati najkasnije do isteka perioda u kom se vrši otpis pripadajuće kamate, u sklad u sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dugovanog poreza, uključujući i tekuće  obaveze  u  skladu  sa  zakonom,  otpisuje  se  kamata  na  dug  koja  se  odnosi  na  dugovani  porez  plaćen  u  tom  periodu,  po  isteku  svakih  12  meseci,  do  izmirenja  tog duga u potpunosti.

U  slučaju  kada  poreski  obveznik  i  pre  isteka  roka  plaćanja  dugovanog  poreza isplati  dugovani  porez  u  potpunosti,  poreskom  obvezniku  se  otpisuje  celokupna kamata na taj dug.

Dileme su:

-       Prema ovom članu ispada da Poreski obveznik mora sam da obračunava i plaća kamatu na ukupan dug umanjen za prethodno uplaćene rate.

-       Nije jasno zašto Poreski obveznik mora da obračunava i uplaćuje kamatu koja inače treba da se automatski obračunava od strane Poreske uprave.

-       Ako Poreska uprava nije u stanju da obračunava kamatu, na koji će način kontrolisati ispravnost obračuna i uplate kamate Poreskog obveznika ili će Poreski obveznik morati da svakog meseca prilaže svoj obračun kamate  koji će proveravati Poreska uprava.

5.   U Članu  7. Stav  PRAVILNIKA stoji:

Poreskom obvezniku koji:

1) u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ne izmiri sve tekuće obaveze dospele od dana podnošenja zahteva do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza ili

2) se ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili

3)  u  periodu  za  koji  je  odloženo  plaćanje  dugovanog  poreza  ne  izmiri  tekuću obavezu ili

4) ne obračuna i ne plati kamatu u skladu sa članom 5. ovog pravilnika,

Poreska  uprava  će  po  službenoj  dužnosti  poništiti  sporazum,  odnosno ukinuti  rešenje  i  neplaćeni  dugovani  porez,  uključujući  i  neplaćenu  kamatu  na  taj dug,  bez  odlaganja  naplatiti  iz  sredstava  obezbeđenja,  odnosno  u  postupku  prinudne naplate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Dileme su:

Da li to znači da će se striktnom primenom ovog člana ponoviti automatizam iz prethodnog reprograma koji je po sistemu NULTE TOLERANCIJE  - TOLERANCIJA  DO 500 DINARA, NEOPRAVDANO IZBACIO ZBOG ČESTO FORMALNIH RAZLOGA Poreskog obveznika iz reprograma.

Da bi se to izbeglo , a sigurno izmenama i dopunama ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI nije prevashodni cilj da se po kratkom postupku izbaci što veći broj preduzetnika koji duguju POREZ, posebno NE, JER JE 2016 godina proglašena za GODINU PREDUZETNIŠTVA pa bi ovakav tretman bio neka vrsta OPSTRUKCIJE  pozitivnim nastojanjima države da pomogne PREDUZETNICIMA:

Stoga predlažemo da se pre pristupanja brisanju po službenoj dužnosti PREDUZETNIKA iz reprograma , SVAKI SPORNI SLUČAJ RASPRAVI PO SKRAĆENOM POSTUPKU i ukoliko po sprovedenoj skraćenoj raspravi Poreski obveznik ne postupi po nalozima Poreske uprave iz  SKRAĆENE RASPRAVE Poreski obveznik ne postupi, tada treba po službenoj dužnosti ukinuti rešenje odnosno sporazum o reprogramu.

                Napomena:

                U nastavku dajemo  ČLAN 131 ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU gde se daje prikaz SKRAĆENOG

                 POSTUPKA koji vrlo lako  može naći opravdanje za njegovu primenu, posebno što u Stavu 2. Ovog člana se

                  preporučuje izrada I razmena rešenja putem MAIL-a .

2. Skraćeni postupak

Član 131

(1) Organ može po skraćenom postupku rešiti upravnu stvar neposredno:

1) ako je stranka u svom zahtevu navela činjenice ili podnela dokaze na osnovu kojih se može utvrditi stanje stvari, ili ako se to stanje može utvrditi na osnovu opštepoznatih činjenica ili činjenica koje su organu poznate;

2) ako se stanje stvari može utvrditi neposrednim uvidom, odnosno na osnovu službenih podataka kojima organ raspolaže, a nije potrebno posebno saslušanje stranke radi zaštite njenih prava, odnosno pravnih interesa;

3) ako je propisom predviđeno da se upravna stvar može rešiti na osnovu činjenica ili okolnosti koje nisu potpuno utvrđene ili se dokazima samo posredno utvrđuju, pa su činjenice ili okolnosti učinjene verovatnim, a iz svih okolnosti proizlazi da zahtevu stranke treba udovoljiti;

4) kad se radi o preduzimanju u javnom interesu hitnih mera koje se ne mogu odlagati, a činjenice na kojima rešenje treba da bude zasnovano su utvrđene ili bar učinjene verovatnim.

(2) Rešenja iz tač. 1. i 2. stava 1. ovog člana mogu se izrađivati putem elektronskih računara.

 6.   ZAKLJUČNO  RAZMATRANJE

 NA KRAJU OVOGA PRIKAZA SVIH NEDOUMICA, DILEMA I EVENTUALNIH PROBLEMA KOJI SE MOGU JAVITI PRI IMPLEMENTACIJI PRAVILNIKA  PITAMO SE ZAŠTO SE PORESKA UPRAVA NE PONESE PROFESIONALNO I UZ REŠENJE – SPORAZUM  URUČI  PORESKOM OBVEZNIKU PLAN OTPLATE DUGA SA SVE OBRAČUNA TOM KAMATOM PO SADA VAŽEĆIM STOPAMA, kao što to rade sve normalne BANKE  kod davanja kredita.

PLAN OTPLATE TREBA DA SADRŽI PORED PRIKAZA DOSPEĆA RATA TAKO I IZNOSE  ZA UPLATU,  UZ NAVOĐENJE  BROJEVA RAČUNA  I  POZIVA NA BROJ.

 

TO BI BIO PRAVI POKLON PREDUZETNICIMA U GODINI PREDUZETNIŠTVA.

 =================================================================================================================