*********************************************************************************

 TRILOGIJA NACRTA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

 

DEO  I

 RAZMIŠLJANJE MALIH RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA

O

NACRTU ZAKONA  O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA

  

Počelo je sa licencama a kraja nema ili ima … završava se sa kaznama

     

Kada se govori o pranju novca, onda računovođe i poreski savetnici stalno imaju osećaj krivice.

A nismo krivi!

Ali neko želi da nametne takav odnos.

Kao da ste u prisilnom braku ali ne možete da se razvedete!

Ko god je registrovao ili se bavi ovim delatnostima po sili zakona je postao obveznik i mora da postupa kako je propisano.

I stalno imate osećaj da radite za nekog drugog.

I posao koji je zapravo posao nekog drugog a ne vaš.

I znate da je sve što radite čist formalizam.

I da to što radite je već uradio neki drugi organ.

                             

                                 

Kada se radi o našim klijentima, provere su već uradili APR ili neki drugi organ nadležan za registraciju, i PORESKA UPRAVA prvenstveno u domenu svojih interesa i podataka, ali se u PU za svakog poreskog obveznika formiraju dosijei i evidencije, i vrše provere i svaki poreski obveznik ima svog inspektora imenom i prezimenom, i BANKE kod propisa o otvaranju računa ne otvaraju više račune samo tako već se sva dokumentacija šalje u centralu na proveru, pa kroz par dan dobijete račun, ili sprovođenju naloga za prenos zovu vas ako nešto nedostaje ili vam kažu zašto nalog ne mogu da sprovedu… Sva ova višestruka (4-5 puta) ponavljanja prikupljanja podataka mogu se elegantno i efikasno ukinuti  formiranjem CENTRALNOG REGISTRA kojeg imperativno zagovara  IV DIREKTIVA (EU), a koji se može formirati primenom JEDNOŠALTERSKOG SISTEMA

 

KRIVIČNO DELO PRANJA NOVCA: Krivični zakonik Republike Srbije je propisao i definisao krivično delo pranja novca u članu 231 i svrstao je u krivična dela protiv privrede. U kome je propisano da će se učinilac kazniti zatvorom u trajanju od 6 meseci do pet godina. 

               

Za kvalifikovano delo ako novac ili imovina prelaze 1,5 miliona dinara kazna zatvora je od jedne do deset godina. Ako je učinio delo sa imovinom koju je sam pribavio, iste kazne. Ako delo izvrši u grupi kazna je 2 do 12 godina zatvora. Ko učini delo a mogao je ili je bio dužan da zna kazniće se zatvorom do 3 godine. I na kraju odgovorno lice u pravnom licu kazniće se kaznom propisanom za to delo ako je znalo odnosno moglo i bilo dužno da zna. A novac i imovina oduzeće se.

 SA ČIME SE U TEORIJI POVEZUJE PRANJE NOVCA?

 Američki kriminalci su prihode od kriminalnih aktivnosti ulagali u hotele, restorane, kasina na Kubi i to po metodi koja je uvek prisutna- podmite se lokalna vlast a deo procenta podeli da vrhom vlasti.

 Na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca pojavio se tekst Nacrta Izmene Zakona … a povod je da se u Zakon uvedu i JAVNI BELEŽNICI kao navodni obveznici, kao i da Uprava sprovede svoje nove predloge insistira se na stvarnom vlasniku stranke, na drugi način je formulisan strani funkcioner, na drugi način se uređuju pojmovi lica vezanih za elektronske transfere i posebno u delu sankcija.

 ŠTA JE PREDMET ZAKONA? – član 1 Zakona

Propisuju se radnje i mere koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma

Utvrđuje se nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca i nadležnost drugih organa

             

ŠTA JE PRANJE NOVCA? – član 2 Zakona

Konverzija ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog dela

Prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je stečena izvršenjem krivičnog dela

                

Sticanje, držanje ili korišćenje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela

Dalje se u Zakonu objašnjava šta je finansiranje terorizma, teroristički akt, terorista i teroristička organizacija.

 KO SU OBVEZNICI? član 4 Zakona

 Obveznici su podeljeni u dva dela, ili bi tako trebalo da bude, prvi je finansijski sektor: banke, menjači, investicioni fondovi, dobrovoljni penzijski fondovi, davaoci finansijskog lizinga, društva za osiguranje, pošte su izbrisane kao obveznici?, brokersko dilerska društva, priređivači posebnih igara na sreću na automatima, drugi priređivači igara na sreću,  i zatim iznenađenje-preduzeća za reviziju, ovlašćeni revizori, institucije elektronskog novca, platne institucije.

Drugi su preduzetnici i pravna lica koja vrše određene delatnosti. To bi bio takozvani nefinansijski sektor: posredovanje u prometu nepokretnosti, pružanje računovodstvenih usluga, poresko savetovanje, posredovanje u sklapanju kreditnih poslova i davanju zajmova je izbrisano?, faktoring i forfeting, davanje jemstva je izbrisano? pružanje usluga prenosa novca – izbrisano (moguće zbog toga što se u strukturi prijavljenih sumnjivih transakcija po izveštaju o radu Uprave za sprečavanje pranja novca za 2014. godinu pojavila anomalija odnosno veliko iskakanje baš kod prijava sumnjivih transakcija od strane firmi koje pružaju usluge prenosa novca), a uvedene zalagaonice?

 ADVOKAT I JAVNI BELEŽNIK??? Član 5 Zakona

 Ne pod naslovom „obveznici“ već sasvim posebno u članu 5 je doslovno propisano: „Radnje i mere za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma propisane ovim zakonom sprovode se i kod advokata i javnog beležnika“

 

 DEO  II

 KAZNENE ODREDBE

 

KAZNENE ODREDBE ne mogu se izbeći član 88, član 89 i član 90, 91,91a,92

                  

                       INSPEKCIJA   UPRAVE                                                  PREKRŠAJNI POSTUPAK   

             

                      KAZNA  JE  IZREČENA !!!                                                                       ŠTA  RADITI???

U članu 88 propisani su privredni prestupi i novčane kazne od 2.000.000 do 3.000.000 dinara za pravno lice za 8 tačaka i prestupa.

U članu 89 propisani su privredni prestupi i novčane kazne od 1.000.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice za 50 tačaka i prestupa.

U članu 90 propisana je novčana kazna od 500.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice za 17 tačka i prestupa.

U članu 91. Propisana je novčna kazna od 50.000 dinara do 500.000 dinara za prekršaj preduzetnika iz člana 88, Zatim od 30.000 dinara do 300.000 dinara za član 89, zatim stav tri kazna od 20.000 do 200.000 za radnje iz člana 90 Zakona.

Fizička lica su sankcionisana u članu 90 stav 4.

Advokati i javni beležnici u članu 91a novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara za tri prekršaja, u članu 91a stav 2 još manjom novčanom kaznom od 5000 do 300.000 dinara za deset prekršaja.

MOŽEMO DA SA MALIM ZADOVOLJSTVOM KONSTATUJEMO DA JE U PREDLOŽENIM IZMENAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA UVAŽEN JEDAN OD NAŠIH PRETHODNIH ZAHTEVA DA SE UKINU LICENCE PROPISANE U ČLANU 40. STAV 1. TAČKA 5. ZAKONA.

PROPISIVANJE OBAVEZE POLAGANJA ZA LICENCE JE ZAPRAVO VIŠESTRUKO LOŠE DELOVALO NA STANJE U REPUBLICI SRBIJI PO PITANJU SPREČAVANJU PRANJA NOVCA. OVO MOŽE SAMO NA PRVI POGLED DELOVATI KAO OŠTRA IZJAVA, ALI NIJE TAKO:

STVOREN JE OTPOR PREMA ZAKONU, PREMA UPRAVI I PREMA LJUDIMA KOJI PREDSTAVLJAJU UPRAVU UPORNIM INSISTIRANJEM OD STRANE PREDSTAVNIKA UPRAVE NA LICENCAMA I ODBIJANJEM DA SE RAZMOTRE ARGUMENTI OBVEZNIKA PROTIV LICENCI, DOVELE SU DO BOJKOTA OBVEZNIKA PREMA SVIM OBAVEZAMA

TVRDILI SU DA SU ZA LICENCE DOBILI POHVALU OD STRANE EVROPE I DA ĆE USKORO CELA EVROPA PROPISATI LICENCE. TRAJNO SU POREMEĆENI ODNOSI NA RELACIJI UPRAVA-OBVEZNICI.

NEPOVRATNO SE IZGUBILO DRAGOCENO VREME U VIDU NEKOLIKO GODINA U PREGANJANJU OKO LICENCI, KOJE JE TREBALO DA BUDE PAMETNO ISKORIŠĆENO DA SE U JAVNOSTI I KOD OBVEZNIKA PROMENI SVEST O OPASNOSTIMA KOJE SA SOBOM NOSI PRANJE NOVCA.

 DEO  III

 ZAVRŠNI  ZAHTEV  TRILOGIJE

IZJEDNAČITI POLOŽAJ LICA KOJA OBAVLJAJU PROFESIONALNE DELATNOSTI – PRAVNA ILI FIZIČKA LICA KOJA OBAVLJAJU RAČUNOVODSTVENE POSLOVE, ILI POSLOVE PORESKOG SAVETOVANJA, SA POLOŽAJOM ADVOKATA I JAVNIH BELEŽNIKA U ZAKONU I PODZAKONSKIM AKTIMA

DA NADZOR NAD RAČUNOVOĐAMA U SMISLU ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA NE VRŠI UPRAVA VEĆ IMENOVANO ODGOVARAJUĆE SAMOREGULATORNO TELO – POSEBNO OVLAŠĆENO TELO – TE SE ZAHTEVA IZMENA ČLANA 82 I ČLANA 84 ZAKONA.

 OBRAZLOŽENJE:

 Poreski savetnici i računovođe su lica koja profesionalno obavljaju delatnost računovodstva i poreskog savetovanja u skladu sa zakonima.

Naš zadatak je da na osnovu sopstvenog znanja a u svemu u skladu sa propisima najbolje savetujemo klijente, vršimo obračune poreza, kao i na osnovu knjigovodstvenih dokumenata vodimo poslovne knjige i sastavljamo finansijske izveštaje.

Veliki je broj propisa koje bi poreski savetnici i računovođe trebalo da poznaju i primenjuju. Kada se kaže propisi onda se tu ne misli samo na zakone, već i na brojne podzkonske akte: pravilnike, odluke, uredbe, uputstva, instrukcije, operativna pravila… koliko je samo propisa koji regulišu poreski sistem, a koliko tek mišljenja Ministarstva Finansija. Vezano sa najnovije izmene kod PDV menjan je Zakon, 23 Pravilnika i tri Uredbe!

Propisi o finansijskom poslovanju, privrednim društvima, trgovini i cenama, javnim nabavkama, platnom prometu, kamatama, propisi o radu i radnim odnosima, o zaradama i naknadama zarada, zapošljavanju, socijalnom osiguranju….

Da li možemo da smatramo da postoji negativni odnos prema računovođama: komitet Manival saveta Evrope je 2009 godine izdao preporuke među kojima je bila konstatacija da Srbija ne vrši „adekvatni nadzor u sektoru delatnosti računovođa i revizora“ i da je potrebno to stanje popraviti.

Šta se zatim dešava? Uvode se licence koje ne poznaje ni jedno zakonodavstvo u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma. Licence postoje u nekim uređenim zakonodavstvima, recimo SAD, kada neko želi da bude stručan u toj oblasti i da ima neku prednost u odnosu na one koji nemaju licencu. Takođe i u svim ostalim zakonodavstvima u zemljama u okruženju nigde nije položaj računovođa kao u Srbiji.

U izveštaju u radu uprave za pranje novca za 2013 godinu se može pročitati da su oformili posebno odeljenje za nadzor-grupu za računovođe i revizore. U izveštaju o radu Uprave za 2012 godinu su navedene procene  da ima 8.000 računovođa. Verovatno bi im trebalo više godina da ih sve obiđu, iskontrolišu i kazne, a nakon toga u drugi krug kontrole.

 UPRAVA TREBA SVOJ ODNOS PREMA PORESKIM SAVETNICIMA I RAČUNOVOĐAMA DA U POTPUNOSTI PROMENI: DA OD NAS NAPRAVI OBVEZNIKE-SARADNIKE, A NE OBVEZNIKE-PROTIVNIKE I OKRIVLJENE. Oni se ponašaju kao da im je važnije da kazne poreskog savetnika i računovođu zbog toga što je propustio da navede jedan datum na kopiji dokumenta, a koji nema ni jedan sumnjivi slučaj ili sumnjivu transakciju.

 Propisi treba da su usmereni prema prekršiocima a ne prema poreskim savetnicima i računovođama.

 Uprava svoj posao fokusira na kontrolu računovođa: da li imaju dva ovlašćena lica koja imaju licence, da li su oni prijavljeni Upravi, da li postoji analiza rizika, da li utvrđen i proveren identitet stranke, da li postoje svi dokumenti o svakoj stranci, da li na svakom dokumentu-kopiji postoji  datum i tačno vreme  upoređivanja sa originalom, da li je utvrđen strani vlasnik stranke, da li je obezbeđeno redovno i stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, da li je izrađen godišnji program, da li je rađena redovna unutrašnja kontrola,  da li je sprovođena odluka…

 Iz svega je jasno da se uprava opredelila da sprovodi represiju prema računovođama.

Nas kontrolišu i nas kažnjavaju.

 Na jednom direktnom sastanku sa predstavnicima Uprave za sprečavanje pranja novca, nam je prvo bilo rečeno šta se to mi bunimo kada je sve tako prosto i jednostavno. Pa kada smo im tvrdili da je možda za njih lako, koji su eksperti na tom terenu, i kada smo objasnili ko smo mi (uglavnom ekonomisti) i koje su sve obaveze nametnute zakonom, i da se radi o veoma ozbiljnoj i složenoj materiji, koja zahteva veoma veliko poznavanje i angažovanje uz stalnu strepnju da je moguća neka formalna greška ili propust, i pretnju ogromnim kaznama, da se zahteva visoko pravničko znanje, inspektorsko iskustvo, isledničko znanje, onda su nam odgovorili da je najbolje da zaposlimo još jednu osobu koja bi bila zadužena za te poslove!!!!

Mi nemamo ni organizacionu strukturu, ni kadrovsku osposobljenost, ni pravnu stručnost, ni broj zaposlenih, a ni finansijsku mogućnost i moć da odgovorimo u potpunosti Vašim nerazumnim zahtevima. Bilo da se radi o samostalnoj firmi sa jednim zaposlenim ili sa tri, pet, ili deset. To su mikro firme. Sa minimalnim prometima.

 A poreske savetnike i računovođe Zakon izjednačava i upoređuje sa Bankama i Osiguravajućim Društvima. U SVEMU – U OBAVEZAMA I KAZNAMA.

 ZAŠTO MI NISMO I NE MOŽEMO BITI TRETIRANI KAO BANKE?

 PRIMER BANKA „B“

 180 EKSPOZITURA

U 100 MESTA U SRBIJI

1,7 MILIONA KLIJENATA

3025 ZAPOSLENIH U 2014. GODINI

UKUPNA AKTIVA 472 MILIJARDE

DOBIT POSLE OPOREZIVANJA 6.808.703.000 DINARA

 DOBIT JE 10.000 (DESETHILJADA) PUTA VEĆA OD DOBITI PROSEČNE AGENCIJE. BROJ ZAPOSLENIH JE 1000 PUTA MANJI

 Od stupanja na snagu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, kod našeg zakonodavca je postojalo određeno nepoznavanje i nedoslednost u određivanju obveznika: kao da je postojala podela na finansijski sektor i nefinansijski sektor, te su u grupi finansijskih obveznika bili i preduzeća za reviziju i ovlašćeni revizori.

U grupi obveznika koji su svrstani po delatnosti koju obavljaju se nalaze: posredovanje u prometu nepokretnosti, pružanje računovodstvenih usluga, poresko savetovanje, posredovanje u sklapanju kreditnih poslova i davanju zajmova, faktoring i forfeting, davanje jemstava, pružanje usluga prenosa novca.

Ovakvo svrstavanje i podela obveznika nema nikakvo opravdanje ni logiku ni smisao.

 SKRAĆENO, OVA GRUPA SE ZOVE LICA KOJA SE BAVE PROFESIONALNOM DELATNOSTI ILI SAMOSTALNE PROFESIJE I STRUKE.

 Ovakva podela proizilazi i uzima u obzir specifičnost poslovanja i specifičan odnos prema stranci, VELIČINU OBVEZNIKA.

 Advokati i druge samostalne profesije i struke su navedeni u Trećoj direktivi i Preporukama FATF kao sve značajnija brana pranja novca te se pridružuju ulozi „Čuvara kapije“, naziv koji opisuje njihov novi položaj u sistemu sprečavanja pranja noca.

Ali, zašto to ne istaknuti, usluge advokata, poreskih savetnika i računovođe će u najvećem broj slučajeva proći kroz bankarski sastav, te ovom prilikom ističemo i to da se sve obaveze koje je naše zakonodavstvo nametnulo poreskim savetnicima i računovođama isključivo formalnog karaktera i nema baš nakakav doprinos suštinskom uključivanju u sistem sprečavanja pranja novca. Na to se jednostavno i otvoreno mora ukazati. Dakle sve zahtevane aktivnosti su striktno formalne a ne suštinske, sve transakcije su već ili će biti prepoznate u bankarskom sistemu. Nepotreban formalizam koji je uzdignut na nivo da eventualnu grešku plaćaš strašnom kaznom. Ovde ističemo još pooštrenu kaznenu politiku prema poreskim savetnicima i računovođama, za koju mora da se navede da ima za cilj da u potpunosti uruši jednu profesiju, te se sa pravom pitamo da li je to i državni interes i namera ili samo neodgovornost i nepoznavanje predlagača izmena Zakona. Ogromna većina poresko savetodavnih i računovodstvenih firmi ima godišnji promet od 1.000.000 dinara do 10.000.000 dinara. Ako bi dobit bila kod ovih bolje stojećih recimo 1.000.000 dinara, i to uporedimo sa novopredloženom minimalnom kaznom od 2.000.000 dinara (član 88) ili 1.000.000  dinara (član 89) ili 500.000 dinara (član 90), i ako se pretpostavi da se nađe ne samo jedan prekršaj, već dva, onda je poreski savetnik i računovodstvena firma i bukvalno ugasila.

Izraženo je dupliranje posla kod poreskih savetnika i računovođa, jer se apsolutno nijedna informacija o sumnjivoj ili nedozvoljenoj transakciji ne može originalno dobiti od računovođe, već eventualno samo posredno ili naknadno kada je ona već prošla kroz neminovni bankarski sistem.A nas zapravo kažnjavaju zbog čisto formalnih i administrativnih grešaka i stvari kao što su rešenje APR, koje je već dostupno i javno, kopije lične karte, ali sa datumom, tačnim vremenom uzimanja podataka imenom lica koje je uzelo podatke i potpisom.

APSOLUTNO SVI PODACI SA KOJIMA MI RASPOLAŽEMO SU PODACI KOJI VEĆ POSTOJE U SVIM SLUŽBAMA I ORGANIMA: APR, PORESKA UPRAVA, BANKE.

Nama nije sporno da je zapravo međunarodna legislativa, tačnije Direktive EU osnov za uvođenje poreskih savetnika i računovođe u obveznike sprovođenja mera sprečavanja pranja novca.

 Treća direktiva pristupa navedenim pravnim i drugim profesijama kada učestvuju u finansijskim i poslovnim transakcijama, čijim sprovođenjem postoji velika opasnost zloupotrebe u svrhu pranja novca pribavljenog na nezakonit način ili koji ima svrhu finansiranja terorizma.

Sama Evropska unija je hronologijom promena u IV Direktivi i uvođenjem novih delatnosti kao obveznika dala određen smer i uputstva koja je  zakonodavac trebao da prepozna i istakne naš specifičan položaj naspram drugih obveznika. Time što bi odvojio profesionalne delatnosti i struke i vezao za njih samo one obaveze koje su sprovodljive, moguće, realne i  pripadajuće.

Naravno da zakonodavac treba da utvrdi i propiše obavezu da pravno ili  fizičko lice koje obavlja poslove poreskog savetovanja i računovodstvene poslove treba da obavesti Upravu, kada u obavljanju poslova iz svog delokruga utvrdi da postoji sumnja da se radi o pranju novca. Mi i ne sporimo našu obavezu.

Ali sporimo nepotrebno administriranje koje nikom ne služi, nepotrebno gomilanje dokumentacije, nepotrebno nametanje, nepotrebne strahove…

Po sadašnjoj regulativi računovođe kod sebe prave oko 300.000 dosijea svojih klijenata a za potrebe Uprave za sprečavanje pranja novca, takve iste dosijee ima kod banaka ali u broj od preko jedan milion (jer svaki privredni i neprivredni subjekt ima bar u dve tri banke otvoren račun)

Proizilazi da je naš zakonodavac propisao jedinstvenu listu obveznika izuzimajući advokate i javne beležnike, sa jedinstvenom listom obaveza, opet izuzimajući advokate i javne beležnike.

Ovo rešenje ne poznaju Direktive i ne poznaje ni jedno evropsko zakonodavstvo. 

Advokati, poreski savetnici i računovođe u svim zakonodavstvima Evrope, koliko je nama poznato, uvek imaju specifičan i poseban status u odnosu na ostale obveznike.

I u zemljama u regionu, primer su Slovenija i Hrvatska, koje su članice Evropske unije i imaju zakonodavstva koja su usklađena sa Direktivama i Preporukama, imaju na suštinski drugačiji način rešeno pitanje položaja pravnih i fizičkih lica koja se bave računovodstvenim uslugama, kao obveznika Zakona o sprečavanju pranja novca.

Naš zakonodavac, tumači direktive na način da ne shvata da samu njihovu primenu treba da prilagodi stvarnoj potrebi, veličini i mogućnostima obveznika da bi sam Zakon bio sprovodljiv i moguć i efikasan u primeni. U sadašnjoj varijanti, on ne vidi razliku u obavezama i sankcionisanju između BANAKA, OSIGURAVAJUĆIH FIRMI – znači prvi red obveznika sa jedne strane, i MALIH RADNJI I FIRMI KOJE SE BAVE PORESKIM SAVETOVANJEM I RAČUNOVODSTVOM – drugi red obveznika, sa druge strane.

Insistiramo da se posebno iz razloga što se u ovom Zakonu radi o uspostavljanju sistema za analitičko obaveštajnu obradu sumnjivih transakcija zaprimljenih od obveznika i preventivno delovanje u području sprečavanja pranja novca je neophodno da se u kontroli nadzornog organa PREVENTIVNO DELUJE SAVETODAVNO I INSTRUKTIVNO, BEZ KAŽNJAVANJA (BAR NE U PRVOJ KONTROLI) A DA SE ZA FORMALNE PROPUSTE OBAVEZNO PROPIŠU MERE UPOZORENJA – OPOMENA I UPOZORENJE UZ PRETNJU KAZNE – USLOVNO KAŽNJAVANJE.

Ako hoće dobar zakon, zar nisu trebali da sednu sa nama, pa da se vidi šta tu Evropska unija traži, šta mi to možemo. Šta je nemoguće, a šta je realno, šta je sprovodljivo.

Uprava za sprečavanje pranja novca na svom sajtu nije objavila prevode DIREKTIVA I PREPORUKA na koje se poziva, te se opravdano može smatrati da žele da mistifikuju celu oblast, da bi oni zadržali neku vrstu ekskluzivnosti, umesto da bude sasvim obrnuto transparentno, što više poznato. Da se približi svim i obveznicima i klijentima.

 NAPOMENA:

-      PREVOD  IV DIREKTIVE (EU) možete preuzeti preko linka:

 http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/prevod-iv-direktive 

-      PREČIŠĆEN TEKST NACRTA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA  možete pogledati i preuzeti  preko linka: 

http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/preciscen-tekst-nacrta-zakona-o-sprecavanju-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma-republike-srbije

 -      UPOREDNI PREGLED :

·        IV DIREKTIVE

·         ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA REPUBLIKE HRVATSKE

·         NACRTA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA REPUBLIKE SRBIJE

          možete pogledati  i  preuzeti preko linka: http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/uporedni-pregled-iv-direktive-sa-zakono-rhrvatske-i-nacrtom-rsrbije

 -      IV DIREKTIVU (EU)  na ENGLESKOM  možete pogledati i preuzeti preko linka: http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/iv-direktiva-na-engleskom

-      NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA možete pogledati i preuzeti preko linka: http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/nacionalna-strategija-za-borbu-protiv-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma