Prioritet Naslov Datum
Bez prioriteta PRAVILNIK O NAČINU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA, NAČINU ODREĐIVANJA OVLAŠĆENOG LICA KOD POSLODAVCA, KAO I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA UNUTRAŠNJE UZBUNJIVANJE KOD POSLODAVCA KOJI IMA VIŠE OD DESET ZAPOSLENIH 22.11.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU 20.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA DRŽANJE OPASNE HEMIKALIJE U PRODAJNOM PROSTORU I NAČINU OBELEŽAVANJA TOG PROSTOR 19.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE 16.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA 16.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI 16.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O ISPRAVCI GREŠKE PRI EVIDENTIRANJU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA 20.04.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 16.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU ISTICANJA OZNAKE NA PREVOZNIM SREDSTVIMA NAMENJENIM ZA PREVOZ DUVANSKIH PROIZVODA, KAO I O SANITARNO-HIGIJENSKIM USLOVIMA TIH SREDSTAVA 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI I RADNOM VREMENU JAVNOG BELEŽNIKA 03.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O JAVNOBELEŽNIČKOM ISPITU 03.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE ( STARI ) 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZVRŠAVANjE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM 03.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O NAČINU RAZVRSTAVANJA STALNIH SREDSTAVA PO GRUPAMA I NAČINU UTVRĐIVANJA AMORTIZACIJE ZAPORESKE SVRHE 03.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OBAVEZNIH EVIDENCIJA O OSTAVARENOM PROMETU PO AUTOMATU 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O NAMIRENJU POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ISPLAĆENE NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI 20.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZNAKA ZABRANE PUŠENJA I ZNAKA DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO U ODREĐENOM PROSTORU, NAČINU ISTICANJA TIH ZNAKOVA, OBRASCU IZVEŠTAJA O POVREDI ZABRANE PUŠENJA, VRSTI POTREBNIH DOKAZA O PUŠENJU I NAČINU NA KOJI SE ONI PRIKUPLJAJU I NA 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV 16.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU 20.04.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE GRAĐANA 08.05.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O OBRASCU POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU I DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU NA TERET PRIMAOCA PRIHODA 03.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O OBRASCU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA 20.04.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O OBRASCU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA 05.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM 08.05.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O PORESKOM RAČUNOVODSTVU 18.05.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA REFUNDACIJU PLAĆENOG PDV 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O POSTUPKU ZAMENE DOBARA U GARANTNOM ROKU KOJA SE NE SMATRA PROMETOM DOBARA I USLUGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O PREDAJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 03.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O PRIVREMENOM BROJU JAVNOBELEŽNIČKIH MESTA I SLUŽBENIM SEDIŠTIMA JAVNIH BELEŽNIKA 03.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE 03.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA OD STRANE PROIZVOĐAČA DUVANSKIH PROIZVODA, TRGOVACA NA VELIKO I MALO DUVANSKIM PROIZVODIMA, UVOZNIKA I IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA 16.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA I EVIDENCIONIH LISTA O PROIZVODNJI, OBRADI I PROMETU DUVANA I DUVANSKIH PROIZVODA 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O SADRŽINI PRIJAVE ZA UPIS U REGISTAR ISPLATILACA PRIHODA PO OSNOVU ESTRADNIH PROGRAMA ZABAVNE I NARODNE MUZIKE I DRUGIH ZABAVNIH PROGRAMA I SADRŽINI OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA O IZVOĐENJU TIH PROGRAMA 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU "VAN DOHVATA RUKE" PRIMENјUJU KOD UTVRĐIVANјA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA 15.05.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA 05.05.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA U GOTOVOM NOVCU U DINARIMA ZA PRAVNA LICA I ZA FIZIČKA LICA KOJA OBAVLJAJU DELATNOST 03.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA 29.02.2016.
Bez prioriteta PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU ODGOVARAJUĆEG PROSTORA ZA TRGOVINU NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PROSTORA ZA TRGOVINU NA MALO DUVANSKIM PROIZVODIMA 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSTAVLjANjE HJUMIDORA U UGOSTITELjSKIM I MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA PENZIJSKIH PLANOVA 20.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU OPREME I OBJEKATA ZA VRŠENJE DELATNOSTI I O NAČINU UTVRĐIVANJA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA I SPROVOĐENJA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA ZA OPREMU I OBJEKTE ZA VRŠENJE DELATNOSTI 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU OPREME I OBJEKATA ZA VRŠENJE DELATNOSTI I O NAČINU UTVRĐIVANJA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA I SPROVOĐENJA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA ZA OPREMU I OBJEKTE ZA VRŠENJE DELATNOSTI 17.02.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU OSNOVICE NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11.05.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ŠTA SE SMATRA UZIMANJEM I UPOTREBOM DOBARA, DRUGIM PROMETOM DOBARA I PRUŽANJEM USLUGA, BEZ NAKNADE, O UTVRĐIVANJU UOBIČAJENIH KOLIČINA POSLOVNIH UZORAKA, REKLAMNIM MATERIJALOM 03.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ŠTA SE SMATRA PROMENOM NAMENE STAMBENOG OBJEKTA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA I PLAĆANJA RAZLIKE PDV U SLUČAJU PROMENE NAMANE OBJEKTA 17.02.2015.