Prioritet Naslov Datum
Bez prioriteta PORODIČNI ZAKON 03.02.2016.
Bez prioriteta ZAKON O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA 22.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA 22.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O AKCIZAMA 22.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA 22.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O BANKAMA 22.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU 22.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O CARINSKOJ TARIFI 22.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE 03.01.2016.
Bez prioriteta ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 29.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O DRUŠTVENOJ BRIZI O DECI 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O DUVANU 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA, ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I GASOVIMA 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA 06.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ELEKTRONSKOM POTPISU 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ENERGETICI 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ENERGETICI STARI ZAKON KOJI DELIMIČNO VAŽI 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI 30.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O FISKALNIM KASAMA 06.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O HIPOTECI 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O IGRAMA NA SREĆU 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU 30.08.2015.
Bez prioriteta ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU 03.01.2016.
Bez prioriteta ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA 06.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA 23.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA 25.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA 06.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI 25.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O MINISTARSTVIMA 25.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA 25.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJA 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST 30.08.2015.
Bez prioriteta ZAKON O OBJAVLJIVANJU ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA 09.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA 30.08.2015.
Bez prioriteta ZAKON O OKUPLJANJU GRAĐANA 09.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU 25.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA 25.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI 30.08.2015.
Bez prioriteta ZAKON O OSIGURANJU 30.08.2015.
Bez prioriteta ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA 30.08.2015.
Bez prioriteta ZAKON O OSNOVAMA UREĐENjA SLUŽBI BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE 25.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA 06.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA 06.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA 03.01.2016.
Bez prioriteta ZAKON O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA 25.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PLATNIM USLUGAMA 28.08.2015.
Bez prioriteta ZAKON O PLATNOM PROMETU 25.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU 25.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA 25.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA 25.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST 26.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA 26.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 26.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 26.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA 09.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PREDSEDNIKU REPUBLIKE 09.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PREKRŠAJIMA 06.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU 30.08.2015.
Bez prioriteta ZAKON O PREUZIMANJU OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA PO OSNOVU NABAVKE LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE 26.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU 30.08.2015.
Bez prioriteta ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU 30.08.2015.
Bez prioriteta ZAKON O PRIVATIZACIJI 06.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA 26.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA 08.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA 30.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA 30.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 25.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI 30.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O RADU 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA 08.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA I SUKOBA NADLEŽNOSTI U IZVRŠENJU SANKCIJA 08.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA 08.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O SANITARNOM NADZORU 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O SPORTU 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O STEČAJU 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ŠTRAJKU 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O TEHNIĆKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O TRGOVINI 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O TRŽIŠNOM NADZORU 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O TURIZMU 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O UDRUŽENJIMA 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O UDŽBENICIMA 30.08.2015.
Bez prioriteta ZAKON O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU 06.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE, VRŠENJE USLUGA U PROMETU ROBE I INSPEKCIJSKOM NADZORU 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O USTAVNOM SUDU 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O UVOĐENJU JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA GRAĐANA 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O VLADI 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O VOLONTIRANJU 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZADRUGAMA 03.01.2016.
Bez prioriteta ZAKON O ZAPALJIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA I ZAPALJIVIM GASOVIMA 30.08.2015.
Bez prioriteta ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA 30.08.2015.
Bez prioriteta ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE 28.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA 29.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU 29.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZAŠTITI UZBUNjIVAČA 30.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE 29.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZATEZNOJ KAMATI 29.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA 30.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 07.12.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 29.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZDRAVSTVENOM NADZORU NAD ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE 29.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU 29.11.2014.
Bez prioriteta ZAKON O ŽIGOVIMA 07.12.2014.